How to Remove iCloud for iPhone, iPad with Proxy Support All Device

-

How to config Proxy? Change port 8888 in video to 1111

https://youtu.be/aDVQlGQYif4

This method supported all iDevices iOS9 to 14,No Need Jailbreak

Instruction:

1: Read UDID From 3Utool

2: Place Order with UDID (Must submit UDID on web first)

3: Unplug sim card / turn off bluetooth

4: Turn ON WIFI ( but don’t input password ) => Choose wifi name => click “i” choose Proxy http => choose Manual => Server:  167.179.88.149  => Port: 1111 => Save

5:. Comeback to name WIFI you already setup proxy before => input password

6:. Open safari => input: 167.179.88.149:1111 => click fiddler certification => chọn install profiles

Server.     167.179.88.149

Port.       1111

Safari:  167.179.88.149:1111

7: Settings => General => choose Profiles => choose ” Do_Not_Trust_Fidder Root” click ” install ” => click DONE

8: Settings => General => choose About => choose Certificate Trust Setting => choose ” Do_not_trust_fiddlerRoot” and click ON

9: Setting => choose Apple ID => choose iCloud

=> If u see display Unable Storage => can not removal icloud

=> If u see display Storage iCloud => mean u can removed OFF

Request:

  • iPhone in menu (No Bypass,No Restore Before)
  • DO NOT CONNECT WIFI BEFORE CONFIG PROXY
  • TURN ON AIRPLANE
  • After server reply done MUST check FMI On/Off again before restore device

———————————–

Dịch vụ này dùng để gỡ iCloud cho máy quên pass đang còn vào menu

Hướng dẫn:

Cấu hình theo video này nhưng đổi port 8888 thành 1111 https://youtu.be/aDVQlGQYif4

1: Mở 3Utool Copy UDID và order web (bắt buộc phải order UDID lên web trước khi cấu hình proxy)

2: Tháo sim,tắt wifi/bluetooth

3: Mở WIFI (NHƯNG KHÔNG NHẬP PASS WIFI) => bấm vào “i” bên phải tên wifi của mình > ở phần Proxy http => chọn Thủ công => Nhập Máy chủ:  167.179.88.149  => Cổng: 1111 => Lưu lại

4:. Quay trở ra chọn lại tên wifi vừa cấu hình proxy bước trên > nhập mật khẩu để kết nối wifi

5:. Mở Safari => Nhập 167.179.88.149:1111 => bấm chọn Fiddler Certification => tải Profiles

6: Mở Cài đặt => chọn Profiles vừa tải về => chọn ” Do_Not_Trust_Fidder Root” bấm Cài đặt => Hoàn tất

7: Sau khi cài Profile xong vào Cài đặt => Cài đặt chung => Giới thiệu => Cài đặt tin cậy chứng nhận => Bật ON ở dòng “Do_not_trust_fiddlerRoot”

8: Vào lại Cài đặt => Apple ID => vào iCloud

=> Nếu thấy báo không thể tải dung lượng > nghĩa là máy không làm được

=> Nếu thấy báo có dung lượng > nghĩa là máy có thể OFF iCloud

Chú ý:

  • iPhone đang trong menu (chưa Bypass,chưa Restore)
  • KHÔNG KẾT NỐI WIFI KHI CHƯA CẤU HÌNH PROXY
  • BẬT CHẾ ĐỘ MÁY BAY TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH LÀM
  • Sau khi web báo done phải kiểm tra iCloud ON/OFF lần nữa trước khi restore

Share this article

Recent posts

Google search engine

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments